Privacyverklaring

“Dit is de Privacyverklaring van Boost open Air te Lekkerkerk (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80843522).

Boost Open Air respecteert de Privacy van Bezoekers van het Evenement en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens verwerken waar het gaat om cameratoezicht op de locatie van het Evenement.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het cameratoezicht op de locatie van het Evenement wordt verkregen, is Boost Open Air. De contactgegevens treft u aan bij het kopje ''Contact''.

 

Aan rond en in de accommodatie waar het Evenement plaatsvindt, hangen een of meer camera’s (zowel zichtbaar als niet direct zichtbaar geplaatst). De Bezoeker is ter plaatse opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid van camera’s door stickers, bordjes dan wel via andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om toe te zien op de veiligheid van Bezoekers en bescherming van eigendommen te verhogen. Wij wijzen Bezoekers er uitdrukkelijk op dat het verboden is bier, drank of enige andere vloeistoffen en/of voorwerpen te werpen richting de optredende artiest en/of het podium. Bij overtreding van dit verbod zal opsporing mede via camerabeelden plaatsvinden. De overtreder is een boete verschuldigd van € 2.000,00

 

De gegevensverwerking die plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van de het gerechtvaardigd belang van Boost open Air tot beveiliging van personen en goederen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk door geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de relevante beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van opsporing of onderzoek van het betreffende incident/calamiteit. Bij een incident/calamiteit kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ook te r beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere partijen worden gedeeld tenzij daar een verplichting toe bestaat. De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zicht buiten de EER bevinden. Indien dat het geval is, zal Boost open Air er voorafgaand aan doorgifte op toezien dat privacyrechten gewaarborgd blijven.

 

Betrokkene heeft als eigenaar van persoonsgegevens wettelijke rechten zoals toegekend onder de AVG. Indien betrokkene een of meerdere rechten geldend wenst te maken, kan in dat kader een verzoek worden gedaan aan Boost open Air via de contactgegevens als hieronder vermeld.